Regulamin Sklepu

Poniższy regulamin zostało ostatni raz zmodyfikowany 2018-06-26

Regulamin Zakupów

§1. Warunki ogólne

1.1 Niniejszy regulamin GASTRO PORTAL, znajdującego się pod adresem www.gastroportal.pl, określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez GASTRO PORTAL, zwany dalej „Sklepem”.

1.2 Właścicielem Sklepu jest IBD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Gliniana 11a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000713302, posiadająca numer NIP 841-172-21-76 oraz numer REGON 369241321. Spółka IBD posiada kapitał zakładowy w wysokości 20 000 zł. Bezpośredni kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@ibdgroup.pl lub telefonicznie pod numerem: 728-410-757.

1.3 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

1.4 Przez Nabywcę produktu należy rozumieć podmiot dokonujący zakupu produktów od Sklepu na zasadach umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

1.5 Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę, który jest osobą fizyczną i dokonuje zakupu produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6 Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Nabywcę ze Sklepem.

1.7 Niniejszy Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.gastroportal.pl

1.8 Warunkiem koniecznym do korzystania ze Sklepu przez Nabywcę jest dostęp do komputera posiadającego przeglądarkę internetową wraz z dostępem do Internetu.

1.9 Niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi przedłożonymi przez Strony warunkami. Strony w sposób wyraźny zrzekają się wszelkich warunków, które kiedykolwiek i w jakiejkolwiek formie przedkładały, proponowały lub zastrzegały pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie.

 

§ 2. Produkty

2.1 Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (bez podatku VAT). Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.

2.2 Liczba produktów w promocji jest ograniczona, a realizacją zamówień odbywa się według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywców o zakończeniu promocji odznaczając dany produkt symbolem promocji.

2.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen nie obowiązują jednak klientów, którzy już dokonali zakupu produktu przed zmianą ceny. Każde zamówienie jest sprawdzane przez nas. W przypadku ustalenia niezgodności skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia czy zamówienie ma być nadal realizowane.

2.4 Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco.

§ 3 Zamówienia

3.1 Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem Internetu na adres info@ibdgroup.pl

3.2 Zamówienia na produkty można składać przez 24h na dobę, 365 dni w roku za pośrednictwem formularza w sklepie, które należy potwierdzić przyciskiem Składam zamówienie.

3.3 Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00 lub w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w dniu roboczym następującym po tych dniach.

3.4 Warunkiem przystąpienia Sklepu do realizacji złożonego zamówienia jest jego prawidłowe wypełnienie, wraz z podaniem numeru kontaktowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.

3.5 Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane, o czym Sklep, o ile udostępniono dane kontaktowe, poinformuje Nabywcę.

3.6 Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 7 dni od chwili ich rozpatrzenia, nie będą realizowane.

3.7 Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości Sklepu, jak również prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Nabywcy niebędącego Konsumentem.

3.8 Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Nabywcą.

3.9 Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia odbywa się pocztą e-mail

3.10 Podany termin realizacji liczony jest w dniach roboczych.

3.11 Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki produktu.

3.12 Wszystkie potwierdzone zamówienia “za pobraniem” są przekazywane do wysyłki w ciągu 24 godzin. Wszystkie pozostałe zamówienia wysyłane są w ciągu 24 godzin od wpłynięcia środków na konto IBD Sp. z o.o. Czas dostawy produktu zależy od jego dostępności oraz gabarytu. Informacje o czasie dostawy poszczególnych produktów można znaleźć na stronach produktów.

3.13 Sklep w stosunku do Nabywców niebędących Konsumentami, w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę.Dotyczy to produktów, które nie są dostępne w magazynach lub są wykonywane na zamówienia klienta.

§4 Płatności

4.1 Warunki płatności w przypadku firm prywatnych:

a) Przy odbiorze: Klient może zapłacić za przesyłkę gotówką do rąk kuriera przy odbiorze. Płatność za pobraniem jest możliwa do wysokości 6000 zł brutto. W przypadku różnicy wynikającej z wysokości faktury, kupujący powinien przelać na konto brakującą kwotę przed wysyłką towaru.

b) Przelew:  Klientowi jest zobowiązany do dokonania przelewu – przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru. Po otrzymaniu środków Sklep przystąpi do realizacji zamówionego przez Klienta towaru.

4.2. W przypadku instytucji państwowych:

a) przelew 14-21 dni od daty wystawienia faktury

b) Sklep może udzielić tzw. odroczonego terminu płatności, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Nabywcą a Sklepem.

4.3 Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sklepu.

4.4 Jeśli klient zostanie poproszony o podanie szczegółów dotyczących karty płatniczej, musi być w pełni uprawniony do używania tej karty lub konta. Karta lub konto muszą mieć wystarczającą ilość środków na pokrycie planowanej płatności.

4.5 Klient oświadcza, że akceptuje, iż rachunki będzie otrzymywać wyłącznie w formie elektronicznej.

§5 Wysyłka produktów

5.1 Sklep dostarczy Produkt na miejsce dostawy określone w Zamówieniu przez Klienta. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Zamawiający towar upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

5.2 Jeśli szacowany termin dostawy zmieni się, Klient zostanie poinformujemy o nowym planowanym terminie dostawy. W stosunku do osób innych niż konsumenci w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

5.3 Sklep wysyła zakupione produkty a dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT wysyła forma elektroniczną na mail klienta . W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli otrzymania faktury VAT, zostanie ona  przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu zapisanego w formacie PDF. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie w procesie składania zamówienia woli otrzymania faktury VAT, Nabywca wyraża zgodę uprawniającą Sklep do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. z 2012 r., poz. 1528).

5.4 Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji, a także w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Nabywcę, chyba, że Sklep i Nabywca ustalą inne warunki dostawy produktu.

5.5 Koszty transportu dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg są ujęte w zakładce “Dostawa i koszt” na stronie naszego sklepu.

5.6. Wniesienie i montaż towaru należy do obowiązków Nabywcy.

5.7 W chwili dostarczenia Produktu Klient zostanie poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy Klient powinien  sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Zalecamy zachowanie potwierdzenia odbioru produktu na wypadek późniejszych kontaktów ze Sklepem odnośnie dostarczenia Produktu. W przypadku uszkodzenia przesyłki prosimy niezwłoczne skontaktowanie się ze Sklepem.

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

6.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

6.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (IBD Sp. z o.o.) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

– Adresat: IBD Sp. z o.o., Gliniana 11A, 84-300 Lębork.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

6.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.5 W przypadku zwrotu produktu, celem usprawnienia procesu zwrotu produktu, prosimy aby klient skontaktował się ze sklepem nr 728-410-757.

6.6 Od momentu wejścia w posiadanie Produktów jesteś zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi.

6.7 Wymianie lub zwrotowi nie podlegają części zamienne dobrane prawidłowo na podstawie zamówienia.

Skutki odstąpienia od umowy

6.8 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu płatności dokonamy na kupon rabatowy do wykorzystania w sklepie Gastroportal na cały asortyment, kupon ważny jest 3 miesiące od daty jego wystawienia. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności i wystawieniem kuponu do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6.10 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.11 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.12 Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania zamówionego towaru przez Nabywcę niebędącego konsumentem, Nabywca taki zobowiązuje się do:

a) pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Nabywcę i z powrotem,

b) zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru. Oplata ta obejmuje koszty poniesione przez Sklep, związane z realizacja zamówienia i wysyłki.

6.13 Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:

a) Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub Mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§7 Gwarancje i reklamacje

7.1 Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba, że co o innego wynika z opisu produktu.

7.2 Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w doskonałym stanie. Jednakże jeśli powiadomisz nas, że Produkt jest wadliwy, zgadzasz się przechować Produkt w obecnym stanie do czasu udostępnienia go nam (lub naszemu Agentowi) do wglądu w odpowiednim terminie.

7.3 Okres gwarancji trwa minimum 12 miesięcy od momentu odebrania produktu przez Nabywcę

Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany Kupującemu.

7.4. Warunkiem zrealizowania przez Kupującego uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do IBD Sp. z o.o.

a) ważnego dowodu zakupu

b) wadliwego Produktu

 

7.5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia Produktu na adres wskazany przez Sklep na zasadach wskazanych w gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany.

7.6. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt.2 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Produktu.

7.7. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy, jeżeli Gastroportal stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sklep dokona wymiany Produktu w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wadliwego Produktu. Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez kupującego elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Gastroportal.

7.8. Jeżeli wymiana Produktu na nowy, zgodnie z pkt.8, jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na dowodzie zakupu.

7.9. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

7.10. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sklepu, a w szczególności

a) powstałymi podczas transportu i przeładunku

b) spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu

c) powstałymi na skutek stosowania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa

d) spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym  działaniem przez osoby trzecie

e) powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (np.  uszczelek, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży, żarówek, sprzęgła itp.)

7.11. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Gastroportal.

7.12 Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Nabywcę niebędącego Konsumentem. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.

7.13 Powyższe postanowienia w żaden sposób nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Sklepu wobec Konsumentów z tytułu niezgodności produktu z umową.

7.14 Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta w zakresie niezgodności produktu z umową na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sklep nadmiernych kosztów. W sytuacji, gdy Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.

7.15 Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.

7.16 Wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru w transporcie prosimy zgłaszać w dniu odbioru przesyłki. Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu – sporządzić protokół podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu.

7.17 Aby umożliwić Ci dostęp do wszelkich środków ochrony prawnej w przypadku otrzymania wadliwego Produktu, możemy potrzebować Twojej pomocy oraz niezwłocznego przekazania pewnych informacji na temat Produktu, w tym:

a) sprecyzowania, z uwzględnieniem istotnych szczegółów, jak Produkt jest według Ciebie uszkodzony lub wadliwy; oraz

b) numeru dokumentu dostawy oraz wszelkich innych zasadnie wymaganych przez nas informacji.

§8 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

Polityką Prywatności Sklepu, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

8.1 Wszelkie dane, w tym dane osobowe, otrzymane przez Sklep za pośrednictwem formularza rejestracji lub zamówienia są traktowane, jako poufne i będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej Sklepu.

8.2 Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Konsumenta zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji lub zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Tym samym Sklep staje się w tym zakresie administratorem danych osobowych.

8.3 Sklep zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych, oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych Sklepu. Konsument ma w szczególności prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji i poprawiania.

8.4 Sklep ma prawo przetwarzać informacje dotyczące osoby Klienta zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu. Korzystając z usług Sklepu Klient wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie przekazane przez niego dane są prawidłowe. W celu realizacji transakcji klient musi wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych.

8.5 W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

§9 Postanowienia końcowe

9.1 Sklep dołoży wszelkich starań by treści publikowane na stronach Sklepu dotyczące produktów były zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i właściwościami. Wszelkie wątpliwości, co do produktów należy bezpośrednio wyjaśniać ze Sklepem.

 

9.2 Przyjmuje się, że wszelka korespondencja wysłana drogą pocztową została doręczona w przeciągu pięciu dni roboczych od dnia nadania, jeśli adres odbiorcy jest w Polsce. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością. Jako potwierdzenie faktu, że korespondencja została doręczona wystarczy udowodnić, że list lub e-mail został właściwie zaadresowany i zależnie od okoliczności, został nadany, jako list polecony lub za potwierdzeniem odbioru, wysłany za potwierdzeniem jego doręczenia.

9.3 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie ponosimy Odpowiedzialności za:

a) utratę dochodów;

b) utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków;

c) utratę zawieranych umów;

d) utratę możliwości korzystania z pieniędzy;

e) utratę spodziewanych oszczędności;

f) utratę transakcji;

g) utratę czasu;

h) utratę możliwości;

i) utratę dobrego imienia (goodwill);

j) utratę reputacji;

k) stratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych; lub

l) jakąkolwiek stratę pośrednią lub wtórną;

 

i taka Odpowiedzialność jest wykluczona, niezależnie czy szkoda jest przewidywalna, znana lub oczekiwana. Dla uniknięcia wątpliwości, punkty 9.3(a) do 9.3(l) mają zastosowanie bez względu na to, czy owe straty są pośrednie, bezpośrednie, wtórne lub o innym charakterze.

 

Gastroportal.pl
Powrót